Adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet végző "Menta '94" Patika Bt. (Cg. 09-06-004293; Adószáma: 22860039-2-09; székhelye: 4030 Debrecen, Epreskert utca 3.), a továbbiakban „Adatkezelő" vagy „Gyógyszertár" az alábbiakban tájékoztatja Ügyfeleit a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekkel kapcsolatban. A Gyógyszertár elkötelezett ügyfelei, partnerei és munkavállalói személyes adatainak védelmében. Ezért a személyes adatok kezelése bizalmasan történik. A Gyógyszertár megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, és ezek az intézkedések időről időre felülvizsgálatra kerülnek.

Jelen tájékoztató célja, hogy ismertesse a Gyógyszertár adatkezelési elveit, bemutassa azokat az elvárásokat, amelyeket a szervezet saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmaz és betart.

Az Ügyfelek személyes adatai kizárólag az ebben a tájéoztatóban meghatérozott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre.

Adatkezelési alapelvek:

 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504 )
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC )
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (Mt.);

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat kezelésekor adunk tájékoztatást.

 

II. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

1) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az adatok kezelésében a Gyógyszertár tisztességesen és törvényesen, továbbá az adatkezelés minden
szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően jár el.

2) Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik.

3) Adattakarékosság

A kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak.

4) Pontosság

A Gyógyszertár az adatkezelés során törekszik az adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítására és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

5) Korlátozott tárolhatóság

A Gyógyszertár a személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, a továbbiakban pedig biztosítja, hogy az érintett beazonosítása ne legyen lehetséges.

6) Integritás és bizalmas jelleg

A kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát biztosítani kell megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával. Ide értendő az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelem is.

 

III. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Személyes adat minden, az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A Gyógyszertár tevékenysége folyamán az Ügyfelek számos személyes adatát kezeljük, illetve Adatfeldolgozói minőségben használjuk és tároljuk. Jelen dokumentum a gyógyszertár weblapjához kapcsolódó adatkezelések során megjelenő személyes adatokra tér ki, amelyek a következőek:

Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Jogalap
Vezetéknév, keresztnév, email cím Weblapon keresztül történő közvetlen vásárlói megkeresés lehetővé tétele Érintettek hozzájárulása

 

IV. Mire használjuk az Ön személyes adatait?

1. Vényköteles gyógyszer értékesítés adminisztrációja – Magánszemélyek részére

Az Adatkezelő alaptevékenysége a gyógyszer-kiskereskedelem, amely magában foglalja a vényköteles gyógyszerek értékesítését. A vény (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül kiadott vény esetében pedig a felírási igazolás) és az azon található személyes adatok a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tulajdonát képezik, amely szervezet ebben a folyamatban Adatkezelőként szerepel. A gyógyszertárak a vény beolvasásával az egészségügyi ellátórendszerben szereplő magánszemély már előzetesen létrehozott (az orvos által felírt), adott gyógyszerre vagy hatóanyagra vonatkozó javaslathoz és paramétereihez kapnak hozzáférést az informatikai rendszerükön keresztül. Ezért ebben a folyamatban az adott gyógyszertár, mint Adatfeldolgozó jelenik meg, amely további Adatfeldolgozót vesz igénybe. Fontos továbbá megjegyezni, hogy amennyiben az Érintett vényköteles és nem vényköteles gyógyszereinek kiváltása egy tranzakció keretein belül valósul meg, külön nyugta igénylése nélkül, úgy a nem vényköteles termékek tranzakciója is adatbázisba kerül fel, a
vénykötelesekhez hasonlóan.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Orvosi vény és az ahhoz kapcsolódó adatok: Név, születési hely, születési idő, leánykori név, anyja neve, lakcím, tartózkodási cím, TAJ-szám, BMO-kód, gyógyszer javaslat, recept dátuma Vényköteles gyógyszerek értékesítése, dokumentációs kötelezettségek teljesítése Jogi kötelezettség

 

2. Egyéni gyógyszer rendelések feldolgozása

Az Adatkezelő gyógyszertáraiban lehetőség van gyógyszert rendelni, amennyiben a szükséges gyógyszer pillanatnyilag nincs készleten. Ebben az esetben az Érintett a megrendelt gyógyszer megérkezéséről az Adatkezelő számára átadott telefonos elérhetőségén keresztül értesül. Az Érintett neve és telefonszáma, a megrendelt gyógyszer nevével együtt a Gyógyszer Megrendelő lapon kerül tárolásra a rendelés teljesítéséig, az Érintett hozzájárulása nyomán.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, telefonszám A készleten nem lévő gyógyszerek vevői megrendeléseinek adminisztrációja Hozzájárulás

 

3. Egészségpénztári kártyák kezelése

Az adatkezelőnél az ügyfeleknek elehetőségük nyílik egészségpénztári kártyával történő fizetés lebonyolítására. Az ügyfél egészségpénztári kártyájának száma a fizetési tranzakción kerül feltüntetésre, illetve a Gyógyszertár és az egészségpénztári kártya szolgáltatója közötti havi elszámolás éredkében az informatikai rendszerben is automatikusan elmentődik. Az egészségpénztári szolgáltató a vásárlások ellenértékét a havi tranzakciókról készült összegző kimutatás, illetve az egyes tranzakciókról készült bizonylat másolati példánya ellenében téríti meg az Adatkezelő számára. Ebben a folyamatban a Gyógyszertár adatfeldolgozóként van jelent, az adott Egészségpénztári szolgáltató pedig az adatkezelő.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, tagi azonosító szám Egészségpénztári kártyákkal történő tranzakciók dokumentálása / nyilvántartása Szerződéses + Jogi kötelezettség

 

4. Árajánlat készítéséhez kapcsolódó adminisztráció

Az Adatkezelő ügyfeleinek lehetőségük van egyedi gyógyszer megrendeléshez kapcsolódó árajánlat elkészítését kérni az Adatkezelőtől. Ebben az esetben az ajánlatt címzettjének (természetes szemény vagy jogi személy képviselője) alap adatai az ajánlat készítése érdekében elmentésre és kezelésre kerülnek.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, cím, telefonszám, email cím Egyedi, névre szóló gyógyszer árajánlat elkészítése Hozzájárulás

 

5. Szerződő állami, egészségügyi intézmények (vevők) adminisztrációja

Az Adatkezelő szerződéses kapcsolatban áll számos idősek otthonával, illetve egyéb állami intézménnyel. Ezen partneri szerződések megkötéséhez, teljesítéséhez, egszűntetéséshez illete az üzleti kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok kezelése szerződéses jogalap mentén történik. Ide értjük a partner intézmények magánszemély képviselőinek adatait.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Szerződésben foglalt magánszemélyek, megjelölt kapcsolattartók neve, telefonszáma, email címe (tanúk esetében név, személyi igazolvány száma) Partneri szerződés kötése, teljesítése és megszűnése illetve üzleti kapcsolattartás Szerződéses + Jogi kötelezettség

 

6. Egyéni gyógyszer rendelések feldolgozása

Az Adatkezelő gyógyszertáraiban lehetőség van gyógyszert rendelni, amennyiben a szükséges gyógyszer pillanatnyilag nincs készleten. Ebben az esetben az Érintett a megrendelt gyógyszer megérkezéséről az Adatkezelő számára átadott telefonos elérhetőségén keresztül értesül. Az Érintett neve és telefonszáma, a megrendelt gyógyszer nevével együtt a Gyógyszer Megrendelő lapon kerül tárolásra a rendelés teljesítéséig, az Érintett hozzájárulása nyomán.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, telefonszám A készleten nem lévő gyógyszerek vevői megrendeléseinek adminisztrációja Hozzájárulás

 

7. Gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó adminisztráció

Az Adatkezelő jogosan végezhet gyógyszerészi gondozás tevékenységet, amelynek keretein belül az azt igénylő betegeket azonnal, a helyszínen megvizsgálják és további vizsgálatok szükségességének megállapítása esetén a háziorvosához irányítják. A vizsgálat magában foglalhat vérnyomás mérést, vércukor szint, láz mérést illetve egyéb általános vizsgálatot. A megvizsgált beteg adatait a gyógyszerészi gondozási bejelentő lapon tárolja a gyógyszertár. Ezen adatok jelentős része az érintett egészségügyi adatai, azaz a kiemelt személyes adatok kategóriájába tartoznak.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, lakcím, TAJ-szám, vércukor szint, gyógyszer előzmények, cukorbetegség paraméterei, vérnyomás adatok (Gyógyszerészi állapotfelmérő lap adatai A gyógyszertár betegeinek gondozásához kapcsolódó személyes adatok kezelése Hozzájárulás

 

8. Ügyféltörzs kezelése (Vevőadat karbantartás számlázáshoz)

Az Adatkezelő a számlát igénylő vásárlói számlázási adatairól nyilvántartást vezet, a jövőbeli tranzakciók egyszerűsítése érdekében. A nyilvántartást a gyógyszertári informatikai rendszer automatikusan elkészíti. Az alkalmi szerver karbantartási feladatok elvégzése miatt az IT rendszer szolgáltatója Adatfeldolgozóként hozzáférhet az adatbázishoz.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, számlázási név, számlázási cím Számlát igénylő vevőállomány adatainak tárolása és adminisztrációja Jogos érdek

 

9. Pénzügy, könyveléshez kapcsolódó adatkezelés

A Gyógyszertár könyvelő cég szolgáltatását veszi igénybe a pénzügyi háttérfeladatok elvégzése érdekében, úgy mint a könyvelés, kontírozás és adóügyek. Ezen háttértevékenységek közé tartozik az Ügyfelek számláinak kezelése is. Az adatkezelés szerződéses jogalap szerint történik. A szerződéses viszony megszűnésével az adatok jogi kötelezettség alapján kerülnek további megőrzésre. Az adatkezelési folyamatban adatfeldolgozóként az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló Arsys Kft. vesz részt könyvelőként.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Beteg fizetési adatai: Bankszámlaszám, számlázási név, számlázási cím Klinikai szolgáltatásnyújtás Szerződéses + Jogi kötelezettség

 

10. Téves gyógyszer kiadása esetén történő utólagos tájékoztatás

Az Adatkezelő téves gyógyszer kiszolgálási incidens esetén az Érintettet erről jogos érdekeinek védelme érdekében személyesen tájékoztatja. A folyamatban az Érintettet telefonon megkeresik, majd szükség esetén az Érintett lakcímén történik a gyógyszerészi tanácsadás.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Beteg neve, telefonszáma, lackíme Beteg utólagos felkeresése téves gyógyszerkiadás esetén Az érintett érdekeinek védelme

 

11. Fogyasztóvédelmi panaszkezelés

Az Adatkezelő törvényi megfelelés céljából fogyasztóvédelmi panaszkönyvet helyezett el az Érintettek panszkezelésére. A panszkönyvben az Érintett neve és lakcíme szerepel, amely alapján az írásos panasz bejelentését követő 30 napon belül az Adatkezelő köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni a panasz tárgyában.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Beteg neve, lakcíme Bejelentett fogyasztói panaszok adminisztrációja Jogi kötelezettsége

 

12. Gyógyszer házhoz szállításhoz kapcsolódó adminisztráció

Az Adatkezelő gyógyszer házhoz szállítási szolgáltatást nyújt az azt igénylők számára. A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges személyes adatokat, illetve az ezek házhoz szállítás céljából történő kezeléséhez való hozzájárulást a gyógyszer házhoz szállítást igazoló lap tartalmazza. A házhoz szállítást követő 30. nap után jelen dokumentum megsemmisítésre kerül.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, telefonszám, szállítási cím Gyógyszer házhoz szállítása azon betegek számára, akik igénybe veszik a szolgáltatást Érintett hozzájárulása

 

13. Törzsvásárlói kártya szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztráció – saját törzsvásárlói kártya program

Az Adatkezelő saját törzsvásárlói kártya program üzemeltetés keretein belül hozzáfér az Érintettek (kártyaprogramba regisztrálók) személyes adataihoz. A kártyaprogramba való regisztrálással az Érintett a „Menta '94" Patika Bt. gyógyszertáraiban nyújtott kedvezményekben részesül. A programba történő regisztráció az Érintett hozzájárulásával lehetséges.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Név, telefonszám, email cím, lakcím Vásárlóknak nyújtott törzsvásárlói kártya program szolgáltatása Érintettek hozzájárulása

 

14. Közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséghez tartozó adminisztráció (kapcsolatfelvételi doboz a honlapon)

Az Adatkezelő az Érintettek által történő közvetlen megkeresés céljából kapcsolatfelvételi lehetőséget tart fenn a honlapján. Az érdeklődő személyek üzeneteiket egy szövegdobozban adhatják meg, e-mail címükkel együtt. Az Érintett üzenetét az adatkezeléshez való hozzájárulás után küldheti el az Adatkezelő számára. Az így elküldött üzenet az Adatfeldolgozó e-mail fiókjába érkezik meg. A honlap kapcsolatfelvételi dobozán keresztül küldött üzenetek tartalmához és feladójának címéhez a weboldal IT szolgáltatója is hozzáfér, Adatfeldolgozóként jelenik meg ebben a folyamatban.

Személyes adat típusa Adatkezelési cél Jogalap
Vezetéknév, keresztnév, email cím Weblapon keresztül történő közvetlen vásárlói megkeresés lehetővé tétele Érintettek hozzájárulása

 

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásával szüntethető meg.

Címzettek kategóriái: A weblaphoz kapcsolódó adminisztrációt végző munkavállaló, a weblap üzemeltető cég (Adatfeldolgozó) foglalkoztatottjai.

 

V. Meddig kezeljük a személyes adatokat?

1. Vényköteles gyógyszer értékesítés adminisztrációja – Magánszemélyek részére

Az érintettek adatait a vények jogszabály által előírt kötelező megőrzési időtartama alapján 5 évig (jogi kötelezettség jogalap) tárolja a Szervezet. A vények tárolási idejére vonatkozó előírásokat az 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.), valamint a 44/2004. (IV 28.) EszCsM rendelet tartalmazza. 

2. Egyéni gyógyszer rendelések feldolgozása

A betegek személyes adatai az adott gyógyszerrendelés teljesítéséig kerülnek tárolásra az Adatkezelőnél.

3. Egészségpénztári kártyák kezelése

Az adatkezelés a vásárlási tranzakciót követő 5 év kötelező tárolási határidő lejártával szűnik meg.

4. Árajánlat készítéséhez kapcsolódó adminisztráció

Az adatkezelés az ajánlat lezárultáig tart, amely az ajánlat elfogadását vagy elutasítását jelenti.

5. Szerződő állami, egészségügyi intézmények (vevők) adminisztrációja

Szerződéses jogalap szerint az érintettek adatait a szerződés lejártáig, azt követően 5 év jogszabály szerinti kötelező időtartamig (jogi kötelezettség jogalap) tárolja az Adatkezelő.

6. Egyéni gyógyszer rendelések feldolgozása

Az érintett személyes adatai az adott gyógyszer rendelés teljesítéséig kerülnek tárolásra az Adatkezelőnél.

7. Gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó adminisztráció

Az űrlap megőrzésére a gyógyszerészi gondozást követő 3 évig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

8. Ügyféltörzs kezelése (Vevőadat karbantartás számlázáshoz)

Az adatkezelés az adattárolás elleni tiltakozásig tart.

9. Pénzügy, könyveléshez kapcsolódó adatkezelés

A szerződéses jogalap szerinti adatkezelés időtartama a szerződéses időtartammal egyezik meg. Ezt követően az adatok tárolására vonatkozóan 5 év jogszabály által kötelezően előírt tárolási határidő érvényes (jogi kötelezettség). Az öt év tárolási idő leteltével az adatok törlésre kerülnek.

10. Téves gyógyszer kiadása esetén történő utólagos tájékoztatás

Az adatok kezelése a téves gyógyszer kiadási incidens megoldásáig tart.

11. Fogyasztóvédelmi panaszkezelés

A panaszkönyvben található adatok tárolására vonatkozóan 5 év jogszabály által kötelezően előírt tárolási határidő érvényes (jogi kötelezettség). Az öt év tárolási idő leteltével az adatok törlésre kerülnek.

12. Gyógyszer házhoz szállításhoz kapcsolódó adminisztráció

Az Érintett adatainak kezelése a megrendelés házhoz szállítását követő 30 naptári napig tart.

13. Törzsvásárlói kártya szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztráció – saját törzsvásárlói kártya program

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásával szüntethető meg.

14. Közvetlen kapcsolatfelvételi lehetőséghez tartozó adminisztráció (kapcsolatfelvételi doboz a honlapon)

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásával szüntethető meg.

 

VI. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz?

A Gyógyszertár jelen tájékoztatóban bemutatott adatkezelési folyamataiban számos külső adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe, ezek pedig az alábbi szervezetek:

 • IT rendszer szolgáltatója: QB Pharma Kft., 1036 Budapest, Lajos utca 78. 2.emelet
 • Weblap üzemeltető cég: Bányász József László E.V., 1144 Budapest, Rákosfalva park 5/B. 1/7.

Az adatfeldolgozókkal a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, a GDPR rendelet által megfogalmazott eljárások és irányelvek betartását rájuk nézve is elvárjuk és kötelező érvényűnek tekintjük.

 

VII. Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse és elérhetőségei

Az Adatkezelőnél a GDPR rendelet előírásainak értelmében nincs szükség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

A társaság adatvédelmi felelősének elérhetőségei:

 • Név: Papp György
 • Telefonszám: +36304555927
 • E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Elérhetőség: 4030 Debrecen, Eprekeskert utca 3.

Az adatvédelmi felelős tevékenysége az alábbi feladatokat foglalja magában:

 • Az Adatkezelő és az adatkezelést végző alkalmazottak tájékoztatása, és a számukra történő szakmai tanácsadás a GDPR és egyéb adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban
 • A rendeletnek illetve jelen kialakított Belső Adatvédelmi Szabályzatnak történő megfelelés ellenőrzése
 • Együttműködés a felügyeleti hatóságokkal
 • Kapcsolattartás a felügyeleti hatóságokkal illetve az Érintettekkel.

 

VIII. Érintettek jogai

Az érintettek jogaikat az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségen keresztül, vagy az adatvédelmi
tisztviselő közvetlen megkeresése által gyakorolhatják:

"Menta '94" Patika Bt., 4030 Debrecen, Epreskert utca 3.

 

1. Tájékoztatás

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt adatairól, különösen azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Tájékoztatás kérhető a Gyógyszertár megadott elérhetőségein, vagy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő megkeresésével.

A tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül adjuk meg. A tájékoztatás megadását kizárólag a törvény által előírt kötelező esetekben tagadjuk meg.

2. Hozzáférés

Az érintettnek joga van személyes adatait bármikor megtekinteni, amennyiben igényét előre jelzi az Adatkezelő megadott elérhetőségeinek egyikén.

3. Helyesbítés

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése az Adatkezelő elérhetőségein. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

4. Törlés

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Gyógyszertár indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Gyógyszertár pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • az adatok kezelése jogellenes;
 • Az érintett személy a személyes adatainak törlését kéri, kivéve a kötelező adatkezelés eseteit;
 • az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a
 • törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, kivéve, ha annak
 • adathordozóját levéltári őrizetbe kell adni;
 • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte

5. Zárolás

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6. Tiltakozás

Az Ügyfél kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kérheti az Adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel.

 

IX. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Gyógyszertár gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeljük. Biztosítjuk továbbá, hogy a kezelt személyes adat: 

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága)
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)

1. Adatvédelmi incidens nyilvántartás

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ügyfelek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

X. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Lefelezési cím: 1350 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +3613911400
 • Fax: +3613911400
 • E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Honlap: http://www.naih.hu

Jelen adatkezelési tájékoztató kelte és hatályba lépésének időponja: 2018. május 25.